راهکارهای بهداشت و سلامت

تضمین چاپ مطابق با معیارهای انسانی و بهداشتی

محصولات ما قابلیت اخذ تأییدیه های زیر را دارند:
  • Food Contact USA
  • Halogens
  • California Proposition 65
  • Drug Master File
  • Food Contact Europe
  • Heavy Metals
  • REACH/SVHC
  • Print durability (UL)
  • Marine shipping (BS5609)