راهکارهای چاپ انتقال حرارت برای صنایع خودروسازی

شناسایی قطعات در شرایط محیطی ناهمگون

محصولات ما قابلیت اخذ تأییدیه های زیر را دارند:
 • Food Contact USA
 • Halogens
 • California Proposition 65
 • Drug Master File
 • Marking electronic equipment
 • Oeko-Tex
 • Food Contact Europe
 • Heavy Metals
 • REACH/SVHC
 • Print durability (UL)
 • Marine shipping (BS5609)
 • Electronic assemblies