راهکارهای چاپ انتقال حرارت برای صنعت حمل و نقل و لجستیک

سیستم بارکد قابل ردیابی – شناسایی و ردیابی یک محصول در طول چرخه حیات:

بارکد پرکاربردترین وسیله برای ردیابی محصولات در طول چرخه زندگی آنها است. از آنجا که قابلیت پیگیری محصولات در بسیاری از موارد پر اهمیت است، می بایست در هر شرایطی قابل خواندن باشد.

محصولات ما قابلیت اخذ تأییدیه های زیر را دارند:
  • Food Contact USA
  • Halogens
  • California Proposition 65
  • Drug Master File
  • Food Contact Europe
  • Heavy Metals
  • REACH/SVHC
  • Print durability (UL)
  • Marine shipping (BS5609)