راهکارهای چاپ انتقال حرارت برای صنایع فلزی

شناسایی قطعات در شرایط محیطی ناهمگون

محصولات ما قابلیت اخذ تأییدیه های زیر را دارند:
  • Food Contact USA
  • Halogens
  • California Proposition 65
  • Drug Master File
  • Food Contact Europe
  • Heavy Metals
  • REACH/SVHC
  • Print durability (UL)
  • Marine shipping (BS5609)